انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی
  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • ارسال صورت معاملات فصلی
  • حسابداری شرکت‌ها به صورت پاره وقت

     

تلفن تماس ؛ 09125456159 نیک‌سیرت     

 

 telegram: @malivamaliati

email: info@taraz-name.ir   

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- ماهان تک

 

مراحل تهیه تراز آزمایشی دو ستونی

1 – نوشتن عنوان تراز آزمایشی که شامل مواد زیر است

الف – نام موسسه

ب – نام گزارش

پ – تاریخ گزراش

نام موسسه

تراز آزمایشی

تاریخ

نام حساب

بدهکار

بستانکار

 

 

 

2 – نقل مانده حسابها به تراز آزمایشی : در مقابل نام هر حساب مانده هر حساب بر حسب مورد در ستون بدهکار و یا بستانکار تراز آزمایشی نوشته میشود

نام و مانده تمام حسابها اعم از این که ما نده داشته و یا نداشته باشندباید در تراز نوشته شود و اینکار به حسابدار اطمینان میدهد که حسابی از قلم نیفتاده باشد

3 – آزمون توازن تراز آزمایشی : پس از آنکه مانده تمام حساب ها به تراز آزمایشی انتقال یافت توازن تراز آزمایشی به ترتیب زیر آزمون میشود

الف – کشیدن یک خط ذیل ستون های بدهکار و بستانکار

ب - محاسبه و نوشتن حاصل جمع عمودی هر ستون

پ - کشیدن دو خط موازی ذیل ستون مانده بدهکار و بستانکار( در صورتی که جمع افقی ستون مانده بدهکار با ستون مانده بستانکار مساوی باشد ) و اگر جمع مانده ستون بدهکار و بستانکار مساوی نباشد باید اختلاف موجود تعیین و رفع شود . و کشیدن دو خط بدین معنی است که جمع مانده های بدهکار و جمع مانده های بستانکار مساوی است و کار تهیه تراز آزمایشی به اتمام رسیده است

برای روشن شدن مطالب فوق بصورت عملی تراز آزمایشی شرکت فرضی شاهوار را که در جلسات قبل دنبال کردیم تنطیم مینماییم

شرکت شاهوار

تراز آزمایشی دوستونی

تاریخ30 آذر 85

نام حساب

بدهکار

بستانکار

موجودی بانک

بدهکاران

آپارتمان

اثاثه

بستانکاران

سرمایه

1800000

100000

4000000

400000

6300000

________________

300000

6000000

6300000

_______________

 

تراز آزمایشی چهار ستونی

مراحل تهیه و شکل این تراز بشرح ذیل میباشد

1 – نام موسسه

2 – نام گزارش

3 – تاریخ گزارش

نام موسسه

نام گزارش

تاریخ گزارش

نام حساب

گردش حساب

مانده حساب

بدهکار

بستانکار

بدهکار

بستانکار

 

 

 

 

 

2 – نقل گردش و مانده حساب ها به تراز آزمایشی چهار ستونی

در مقابل نام هر حساب مطابق شکل زیر ابتدا جمع مبالغ ثبت شده در ستون بدهکار و جمع مبالغ ثبت شده در ستون بستانکار هر حساب به ستون بدهکار و بستانکار تراز ازمایشی انتقال می یابد و سپس مانده هر حساب بر حسب مورد در ستون بدهکار و یا بستانکار تراز آزمایشی نوشته میشود

نام و مانده تمام حساب ها چه مانده داشته و یا نداشته باشد باید در تراز آزمایشی نوشته شود زیرا این کار به ما اطمینان میدهد که حسابی از قلم نیافتاده است

3 – آذمون توازن تراز آزمایشی چهار ستونی :

پس از آنکه گردش و مانده تمام حسابها به تراز آزمایشی چهار ستونی انتقال یافت توازن تراز آزمایشی به ترتیب زیر آزمون میشود

الف – کشیدن یک خط ذیل ستون بدهکار و بستانکار (چهار ستون )

ب – محاسبه و نوشتن حاصل عمودی هر ستون

ج – کشیدن دو خط موازی ذیل دو ستون اول تراز آزمایشی در صورتی که جمع افقی دو ستون اول تراز ازمایشی با جمع گردش عملیات دفتر روزنامه مساوی باشد

د– کشیدن دو خط موازی ذیل دو ستون آخر تراز آزمایشی در صورتی که جمع مانده های بدهکار با جمع مانده های بستانکار مساوی باشد . کشیدن دو خط موازی بدین معنی است که کار تهینه تراز آزمایشی به اتمام رسیده است .

برای روشن شدن مطالب فوق تراز آزمایشی چهار ستونی را از روی حسابهای شرکت فرضی شاهوارتهیه مینماییم

شرکت شاهوار

تراز آزمایشی چهار ستونی

تاریخ 30 آذر 85

نام حساب

گردش حساب

مانده حساب

بدهکار

بستانکار

بدهکار

بستانکار

موجودی بانک

بدهکاران

آپارتمان

اثاثه

بستانکاران

سرمایه

6300000

400000

4000000

800000

500000

-------------

12000000

-------------

4500000

300000

......

400000

800000

6000000

-------------

12000000

--------------

1800000

100000

4000000

400000

----------

6300000

-----------

300000

6300000

6300000

-------------